A használat feltételei

A jelen honlap (“Honlap”) megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen oldalon található feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt fél nevében elfogadni.

Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

Adatkezelés

A KaszinoProfi.hu személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

A KaszinoProfi.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A weboldalon lehetőség van a cikkekhez hozzászólni, amely önkéntesen – a személyes adatok megadásával – történik. Személyes adatai a KaszinoProfi.hu adatbázisába kerülnek.

A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – a KaszinoProfi.hu az alábbiak szerint használhatja fel:

  • a KaszinoProfi.hu akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra;
  • a KaszinoProfi.hu-val kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására);
  • továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a weboldalon történő publikálására.

Kapcsolódó honlapok

A KaszinoProfi.hu weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz irányítják a felhasználót. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a KaszinoProfi.hu csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a KaszinoProfi.hu valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A KaszinoProfi.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez KaszinoProfi.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A KaszinoProfi.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.

A KaszinoProfi.hu nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

A KaszinoProfi.hu nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat.

A KaszinoProfi.hu nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A tartalom használatára vonatkozó feltételek és kikötések

A Honlap teljes tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi. A Honlap tartalma a KaszinoProfi.hu, vagy az Üzemeltető társaság részére a tartalom használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.

A felhasználó jogosult a Honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a Honlapon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában.